Thứ hai, 19/4/2021, 8:54
Lượt đọc: 1306

Kính gửi các trường MN, TH, THCS về đẩy mạnh hoạt động giáo dục STEM tại đơn vị từ năm học 2020-2021

Các trường thành lập Ban giáo dục STEM và gửi về PGDĐT trước ngày 23/4/2021 theo đường link:

            - Cấp MN: https://forms.gle/fpjNSQgKPWAQfkDM8

            - Cấp Tiểu học: https://forms.gle/RLuLPDCwRrPHMi8NA

            - Cấp THCS: https://forms.gle/ZRre6ZpCakymBUrU6

Ghi chú: địa chỉ tTrang Fanpage Giáo dục STEM Quận 3: https://www.facebook.com/Gi%C3%A1o-D%E1%BB%A5c-STEM-Qu%E1%BA%ADn-3-114226730452387

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163