Thứ ba, 28/9/2021, 3:9
Lượt đọc: 249

Kính gửi các đơn vị Công văn số 928/UBND-NV ngày 24 tháng 9 năm 2021 về thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và Thông tư 03/2019/TT-BNV.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm thực hiện đúng theo yêu cầu của văn bản.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163