Thứ sáu, 6/8/2021, 14:55
Lượt đọc: 207

Kính gửi các trường công văn 2195/GDĐT-CTTT ngày 6/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai hệ thống phòng ngừa bạo lực học đường.

PGD đề nghị các trường thực hiện theo hướng dẫn nhập liệu năm học 2020-2021 theo yêu cầu và hoàn thành trước ngày 11/8/2021

https://hcm.edu.vn/chuyen-muc/nhap-lieu-he-thong-phong-ngua-bao-luc-hoc-duong-c41024-66935.aspx

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88