Thứ tư, 14/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 618

Kính gửi các trường THCS về LINK đăng ký dạy chủ đề STEM tại phòng STEM Quận 3

Giáo viên đăng ký trực tiếp theo link: https://docs.google.com/forms/d/1pk6Ej0pz7vrBweK-IXOEVnUOtYsH8YaCTmjWiWUVJ_8/edit?ts=5f857612&gxids=7628

Một số hình ảnh của phòng học STEM Quận 3:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88