Thứ năm, 16/12/2021, 16:4
Lượt đọc: 90

Kính gửi các trường về báo cáo tình hình học sinh trung học đi học trực tiếp đến ngày 17/12/2021

Thực hiện công văn số 3431/SGDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn chuyên môn giáo dục trung học “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”,
Đề nghị các trường báo cáo tình hình học sinh đi học trở lại trực tiếp đến ngày 17/12/2021 như sau:
1. Nhà trường đăng nhập trang quanly.hcm.edu.vn và thực hiện biểu mẫu báo cáo tại mục: Báo cáo – Nhập báo cáo
- Chọn báo cáo là: “Học sinh đi học trực tiếp đến ngày 17/12/2021”
- Tiến hành nhập các số liệu và nội dung báo cáo (tham khảo tập tin đính kèm để chuẩn bị).
2. Thời hạn báo cáo: Trước 16 giờ 00, ngày 17/12/2021.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88